Περιήγηση: αντιΚΚΕ

Επικαιρότητα
Αλεπουδόπιτα

«Αλε­που­δό­πι­τα» έφα­γαν διά­φο­ροι πονη­ροί στα κοι­νω­νι­κά δίκτυα με αφορ­μή την ψήφι­ση στη Βου­λή, την περα­σμέ­νη Δευ­τέ­ρα, του έκτα­κτου επι­δό­μα­τος για…

Πολιτική
Σχόλιο του «Οδηγητή» για τη νέα αντιΚΚΕ αθλιότητα της «Εφημερίδας των Συντακτών»

ΑντιΚ­ΚΕ σύν­δρο­μα και άθλιοι συνειρ­μοί Δεν είναι και­νού­ριο φαι­νό­με­νο διά­φο­ρες εφη­με­ρί­δες και αρθρο­γρά­φοι, που στη­ρί­ζουν τον ΣΥΡΙΖΑ, ακό­μη και ακροδεξιά…