Περιήγηση: Αντικομμουνισμός στην Πολωνία

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΚΚΕ: Διαμαρτυρία στην πρεσβεία της Πολωνίας για την κλιμάκωση του αντικομμουνισμού (VIDEO)

Διά­βη­μα στην πρε­σβεία της Πολω­νί­ας στην Αθή­να πραγ­μα­το­ποί­η­σε το πρωί της Παρα­σκευ­ής αντι­προ­σω­πεία του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ του…

Πολιτική
ΚΚΕ-ΚΝΕ: Παράσταση διαμαρτυρίας στην πολωνική πρεσβεία για τις διώξεις ενάντια στους κομμουνιστές

Παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας ενά­ντια στη συνέ­χεια της δίκης στε­λε­χών του ΚΚ Πολω­νί­ας και της συντα­κτι­κής επι­τρο­πής του περιο­δι­κού του «Μπρ­ζασκ» σήμε­ρα 3 Μάρτη,…

Διεθνή
Απελευθέρωση του Άουσβιτς από τον Κόκκινο Στρατό: 75 χρόνια μετά

Τελε­τή για τα 75 χρό­νια από την απε­λευ­θέ­ρω­ση του ναζι­στι­κού στρα­το­πέ­δου συγκέ­ντρω­σης Άου­σβιτς πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην Πολω­νία. ▪️ Εκπρο­σω­πή­θη­καν 60 κράτη…

Διεθνή
Πολωνία: Όργιο αντικομμουνισμού — Θέλουν να αντικαταστήσουν μνημείο για τραυματίες του ΔΣΕ!

Το αντι­κομ­μου­νι­στι­κό μένος συνε­χί­ζε­ται στην Πολω­νία, κατ’ εφαρ­μο­γή των αντι­δρα­στι­κών νόμων που έχει καθιε­ρώ­σει το αστι­κό κρά­τος για την εξίσωση…

Διεθνή
Ευρωομάδα ΚΚΕ: Ερώτηση για τη νέα προκλητική επιχείρηση απαγόρευσης του ΚΚ Πολωνία

Τη νέα επι­χεί­ρη­ση απα­γό­ρευ­σης των κομ­μου­νι­στι­κών συμ­βό­λων και του ΚΚ Πολω­νί­ας καταγ­γέλ­λει η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ με ερώ­τη­ση προς…