Περιήγηση: Αστυνομική λογοτεχνία

Λογοτεχνία
Ντάσιελ Χάμετ, πατριάρχης της αμερικάνικης αστυνομικής λογοτεχνίας

Ντά­σιελ Χάμετ, πατριάρ­χης της αμε­ρι­κά­νι­κης αστυ­νο­μι­κής λογο­τε­χνί­ας, γεν­νή­θη­κε στο Μέρι­λαντ των ΗΠΑ το 1894. Ανα­γκά­στη­κε να εγκα­τα­λεί­ψει το σχο­λείο στα δεκα­τέσ­σε­ρά του,…