Περιήγηση: Ατέχνως

Επικαιρότητα
Το Facebook λογοκρίνει φωτογραφία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου!!!

Δεν έχει τέλος η κατρα­κύ­λα του δημο­φι­λούς μέσου κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης το οποίο, απο­δε­δειγ­μέ­να και απρο­κά­λυ­πτα πλέ­ον, λογο­κρί­νει δημο­σιεύ­σεις με αντι-ιμπεριαλιστικό…

Επικαιρότητα
Ellinika Hoaxes: Όταν το «ΑΤΕΧΝΩΣ» προειδοποιούσε για τους χωροφύλακες του διαδικτύου

Κάποιοι φαί­νε­ται πως ανα­κα­λύ­πτουν σήμε­ρα την Αμε­ρι­κή. Αιφ­νι­διά­ζο­νται και αγα­να­κτούν για τον ρόλο σερί­φη του δια­δι­κτύ­ου που έχει ανα­λά­βει η…

Ατέχνως
Ατέχνως 6 χρόνια |+1|

Ήταν 15 Ιανουα­ρί­ου του 2015 όταν ξεκι­νή­σα­με το δια­δι­κτυα­κό μας ταξί­δι. Σήμε­ρα, 15 Ιανουα­ρί­ου 2021, πρώ­τη ημέ­ρα της έβδο­μης χρονιάς…

Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση του «ΑΤΕΧΝΩΣ» για την εκστρατεία επικοινωνίας της κυβέρνησης σχετικά με την πανδημία του COVID-19

Σημε­ρα, Σαβ­βα­το 24 Απρί­λη, ο υφυ­πουρ­γός παρά τω πρω­θυ­πουρ­γώ και κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος κ. Στέ­λιος Πέτσας ανα­κοί­νω­σε την ενί­σχυ­ση της εκστρατείας…