Περιήγηση: Βίκτωρ Ουγκώ

Ιστορία
«Οι μεγάλοι κλασσικοί διώκονται από τις πατρίδες των και βρίσκουν άσυλο στη Ρωσία» (Μία απρόσμενη παραδοχή-ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Σε άρθρο του , κάτω από την ενό­τη­τα «Ο πολι­τι­σμός του κνού­του» και με τίτλο «Ακό­μη μια…

Πρόσωπα
Βίκτωρ Ουγκώ

Στις 26 Φεβρουα­ρί­ου 1802 γεν­νιέ­ται ο Βίκτωρ Ουγκώ. Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας, κύριος εκπρό­σω­πος του γαλ­λι­κού δημο­κρα­τι­κού ρομα­ντι­σμού. Στα πρώ­ι­μα έργα του,…