Περιήγηση: Βίλια Αττικής

Επικαιρότητα
Οριοθετημένη στο μεγαλύτερος μέρος της η φωτιά στα Βίλια — Ανησυχία για αναζωπυρώσεις — Φωτιά και στην Κερατέα

Πολύ καλύ­τε­ρη είναι σήμε­ρα η κατά­στα­ση στην πυρ­κα­γιά της Δυτι­κής Αττι­κής, η οποία είναι πλέ­ον οριο­θε­τη­μέ­νη στο μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της…

Κοινωνία
ΒΙΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: Φασιστοειδή επιτέθηκαν σε δημοτικό σύμβουλο της «Λαϊκής Συσπείρωσης»

Επί­θε­ση από φασι­στοει­δή δέχτη­κε σήμε­ρα ο Μπά­μπης Θεο­δώ­ρου, δημο­τι­κός σύμ­βου­λος Μάν­δρας, εκλεγ­μέ­νος με το ψηφο­δέλ­τιο της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης», κατά τη…