Περιήγηση: Βιετνάμ

Επικαιρότητα
Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης: Επανεξελέγη γενικός γραμματέας ο Θανάσης Παφίλης

Με επι­τυ­χία ολο­κλη­ρώ­θη­κε το 22ο Συνέ­δριο του Παγκο­σμί­ου Συμ­βου­λί­ου Ειρή­νης (ΠΣΕ), που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε από τις 21 Νοέμ­βρη στην πρω­τεύ­ου­σα του…

Επικαιρότητα
Αποχαιρέτησαν τον «Έλληνα Βιετμίνχ» Κώστα Σαραντίδη (Νγκουιέν Βαν Λαπ)

Πλή­θος κόσμου, φίλοι, συγ­γε­νείς και σύντρο­φοί του Βιετ­να­μέ­ζοι και Έλλη­νες απο­χαι­ρέ­τη­σαν σήμε­ρα στο απο­τε­φρω­τή­ριο της Ριτσώ­νας τον σύντρο­φο Κώστα Σαραντίδη,…