Περιήγηση: Γαλιλαίος

Παιδεία
ΑΠΘ: Ανακήρυξε τον Άνθιμο επίτιμο διδάκτορα — Επόμενο βήμα η αποκήρυξη του Γαλιλαίου

Επί­τι­μος διδά­κτο­ρας του Τμή­μα­τος Ποι­μα­ντι­κής και Κοι­νω­νι­κής Θεο­λο­γί­ας της Θεο­λο­γι­κής Σχο­λής του Αρι­στο­τε­λεί­ου Πανε­πι­στη­μί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης ανα­κη­ρύ­χθη­κε ο Μητρο­πο­λί­της Θεσ­σα­λο­νί­κης, Άνθιμος.…

Πρόσωπα
Γαλιλαίος

Στις 8 Γενά­ρη 1642 πέθα­νε ο Γκα­λι­λέο Γκα­λι­λέι, γνω­στός στην Ελλά­δα ως Γαλι­λαί­ος, ιτα­λός αστρο­νό­μος και φυσι­κός, που υπο­στή­ρι­ξε την…