Περιήγηση: Γιάννης Μαρκόπουλος

Πολιτισμός
“Με λογισμό και μ’ όνειρο”… Συναυλία της ΚΕ του ΚΚΕ με το έργο “ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ” (Φωτο-Video)

Με μεγά­λη επι­τυ­χία πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε χτες η συναυ­λία που διορ­γά­νω­σε η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του ΚΚΕ με το έργο «Οι Ελεύ­θε­ροι Πολιορκημένοι»…

Εκδηλώσεις
Εκδήλωση ΚΚΕ για τους 200 της Καισαριανής — Συναυλία Γ. Μαρκόπουλου — Πώς θα πάτε

Η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Αττι­κής του ΚΚΕ διορ­γα­νώ­νει διή­με­ρο εκδη­λώ­σε­ων, αφιε­ρω­μέ­νο στους 200 κομ­μου­νι­στές που εκτε­λέ­στη­καν την 1η Μάη 1944, το…

Εκδηλώσεις
«Γιάννης Μαρκόπουλος: Τα Κάλαντα»

Δυο εορ­τα­στι­κές συναυ­λί­ες του Γιάν­νη Μαρ­κό­που­λου θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν στο Μέγα­ρο Μου­σι­κής Αθη­νών (αίθου­σα «Χρή­στος Λαμπρά­κης»), την Πέμ­πτη 21 και την Παρα­σκευή 22 Δεκέμ­βρη στις 18.00.…