Περιήγηση: Γιώργος Φαρσακίδης

Επικαιρότητα
Σκορπίστηκε στον Θερμαϊκό η τέφρα του κομμουνιστή εικαστικού και λογοτέχνη Γιώργου Φαρσακίδη

Μέσα σε κλί­μα υπε­ρη­φά­νειας, αγω­νι­στι­κής αισιο­δο­ξί­ας μα συνά­μα και βαθιάς συγκί­νη­σης, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σήμε­ρα η εκδή­λω­ση που οργά­νω­σε η Κομ­μα­τι­κή Οργάνωση…

Πολιτισμός
Αντίο φίλε

Γρά­φει ο Βασί­λης Λιό­γκα­ρης // Έφυ­γες ταξί­δι μακρι­νό για την Ιθά­κη που πάντα αναζ­ζη­τού­σες, γυρεύ­ο­ντας την τελειό­τη­τα και τη δικαίωση…

Επικαιρότητα
Ο Γιώργης θα είναι πάντα κοντά μας με το παράδειγμά του, τα χαρακτικά, τα βιβλία …

Σε κλί­μα συγκί­νη­σης  και σεβα­σμού, πλή­θος συντρό­φων, συγ­γε­νών, φίλων και συνα­γω­νι­στών του, έστει­λαν το «τελευ­ταίο αντίο» στον μεγά­λο κομ­μου­νι­στή καλλιτέχνη,…

Επικαιρότητα
Η ζωή και η δράση του σφου Γιώργη Φαρσακίδη μας ατσαλώνουν στον αγώνα για έναν καλύτερο κόσμο

Σε κλί­μα συγκί­νη­σης  και σεβα­σμού, πλή­θος συντρό­φων, συγ­γε­νών, φίλων και συνα­γω­νι­στών του, έστει­λαν το «τελευ­ταίο αντίο» στον μεγά­λο κομ­μου­νι­στή καλλιτέχνη,…