Περιήγηση: Γλυπτά Παρθενώνα

Επικαιρότητα
Γλυπτά του Παρθενώνα: Δεν πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα δήλωσε η Βρετανίδα υπουργός Πολιτισμού

Τα Γλυ­πτά του Παρ­θε­νώ­να «ανή­κουν εδώ στο Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο» και δεν πρέ­πει να επι­στρα­φούν στην Ελλά­δα, δήλω­σε σήμε­ρα η Βρετανίδα…

Πολιτισμός
Βρετανία: Ο Έλγιν δεν έκλεψε τα Γλυπτά, τα βρήκε στα χαλάσματα πέριξ του μνημείου!!!

Δεν ξεκί­νη­σαν καθό­λου καλά οι συνο­μι­λί­ες για την επι­στρο­φή των Γλυ­πτών του Παρ­θε­νώ­να μετα­ξύ Ελλά­δας και Ηνω­μέ­νου Βασι­λεί­ου στη συνεδρίασης…

Πολιτική
Μητσοτάκης στη Βρετανία: Υποσχέθηκε «Covid-free καλοκαίρι» ενώ μετράμε χιλιάδες κρούσματα και δεκάδες θανάτους καθημερινά

Στο Λον­δί­νο βρί­σκε­ται ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυρ. Μητσο­τά­κης συζη­τώ­ντας για μπίζ­νες με τον Βρε­τα­νό ομό­λο­γό του, Μπό­ρις Τζόν­σον. Στις δηλώ­σεις τους…

Πολιτισμός
«Η Ελλάδα προτίθεται να δανείσει θησαυρούς στο Βρετανικό Μουσείο ως αντάλλαγμα για τα κλεμμένα Ελγίνεια»

Με τον τίτλο «Η Ελλά­δα προ­τί­θε­ται να δανεί­σει θησαυ­ρούς στο Βρε­τα­νι­κό Μου­σείο ως αντάλ­λαγ­μα για τα ‘κλεμ­μέ­να’ Ελγί­νεια Μάρ­μα­ρα», η…

Πολιτισμός
Τη μόνιμη επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα ζητά η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ

Την πλή­ρη και μόνι­μη επι­στρο­φή των γλυ­πτών του Παρ­θε­νώ­να στην Ακρό­πο­λη ζητά­ει η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ, με ερώ­τη­ση του…

Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση του ΚΚΕ για την αντιπαράθεση για την υπόθεση των γλυπτών του Παρθενώνα

«Η αντι­πα­ρά­θε­ση για την υπό­θε­ση των γλυ­πτών του Παρ­θε­νώ­να αγγί­ζει τα όρια της μικρο­πο­λι­τι­κής υπο­κρι­σί­ας, καθώς μέχρι σήμε­ρα καμία ουσιαστική…