Περιήγηση: Γοργοπόταμος

Κοινωνία
Προς Γοργοπόταμο

Γρά­φει ο Βασί­λης Λιό­γκα­ρης // Ο δρό­μος για το Γορ­γο­πό­τα­μο δε χορ­τά­ρια­σε. Πάχνες δεν κάλυ­ψαν τα κρά­σπε­δά του και στις κόγ­χες του…

Απόψεις
Προς Γοργοπόταμο…

Γρά­φει ο Βασί­λης Λιό­γκα­ρης // Ο δρό­μος για τον Γορ­γο­πό­τα­μο δε χορ­τά­ρια­σε. Πάχνες δε κάλυ­ψαν τα κρά­σπε­δα του και στις κόγ­χες του…