Περιήγηση: Δημόσια Υγεία

Επικαιρότητα
Εικόνες σοκ στον «Ευαγγελισμό»: Εξαντλημένοι υγειονομικοί κοιμούνται στο πάτωμα

Εξα­ντλη­μέ­νοι και υπό κατάρ­ρευ­ση είναι υγειο­νο­μι­κοί που εφη­με­ρεύ­ουν σε κλι­νι­κές Covid-19 στο Νοσο­κο­μείο «Ευαγ­γε­λι­σμός»! Οι απο­κα­λυ­πτι­κές εικό­νες δεί­χνουν ειδι­κευό­με­νους να…

Κοινωνία
Λ. Στολτίδης (ΚΚΕ): Να προσληφθεί το αναγκαίο προσωπικό στο «Θεαγένειο» Νοσοκομείο

Τις μεγά­λες ελλεί­ψεις προ­σω­πι­κού στο «Θεα­γέ­νειο» αντι­καρ­κι­νι­κό Νοσο­κο­μείο Θεσ­σα­λο­νί­κης ανά­δει­ξε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ, Λεω­νί­δας Στολ­τί­δης, με Ερώ­τη­ση που συζητήθηκε…

Επικαιρότητα
Συζήτηση στη Bουλή της επίκαιρης επερώτησης του ΚΚΕ για την υγεία: λαϊκές ανάγκες και Υγεία — Εμπόρευμα δεν συμβιβάζονται!

Σε χτε­σι­νό μας ρεπορ­τάζ με τίτλο “Η παν­δη­μία έκα­νε «φύλ­λο – φτε­ρό» αυτό το σύστη­μα Υγεί­ας που υπάρ­χει σε όλες…

Επικαιρότητα
Η πανδημία έκανε «φύλλο — φτερό» αυτό το σύστημα Υγείας που υπάρχει σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες

https://youtu.be/WnP_lmTc0IE Η σημε­ρι­νή Ερώ­τη­ση είναι κάτι παρα­πά­νω από Επί­και­ρη, αφού η παν­δη­μία καλ­πά­ζει και ο λαός είναι απρο­στά­τευ­τος, τόνι­σε ο…

Επικαιρότητα
Τροπολογία για υποχρεωτικούς εμβολιασμούς: Κρίκος στην απαράδεκτη και επικίνδυνη πολιτική της «ατομικής ευθύνης»

Στη Βου­λή κατα­τέ­θη­κε από την κυβέρ­νη­ση η τρο­πο­λο­γία για τους υπο­χρε­ω­τι­κούς εμβο­λια­σμούς, πίσω από την οποία επι­χει­ρεί να κρύ­ψει την…