Περιήγηση: Διαδηλώσεις στο Ιράν

Πολιτική
Πάνω από 40 Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα στο πλευρό του λαού του Ιράν, καταδικάζουν τη βία του καθεστώτος

Πάνω από 40 Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα, τα οποία συμ­με­τεί­χαν στην 22η Διε­θνή Συνά­ντη­ση Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των (ΔΣΚΕΚ) στην…

Διεθνή
Ιράν: Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις ενάντια στο καθεστώς

Ιρα­νοί δια­δή­λω­σαν χθες, Παρα­σκευή, στην ανή­συ­χη νοτιο­α­να­το­λι­κή επαρ­χία Σιστάν-Μπα­λου­τσι­στάν κατά της κατα­στο­λής της 30ης Σεπτεμ­βρί­ου από τις δυνά­μεις ασφα­λεί­ας που…

Διεθνή
ΙΡΑΝ: Νέες διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα παρά τις προειδοποιήσεις των «Φρουρών της Επανάστασης»

Αψη­φώ­ντας την προει­δο­ποί­η­ση των απο­κα­λού­με­νων «Φρου­ρών της Επα­νά­στα­σης», νέες δια­δη­λώ­σεις πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν σήμε­ρα στο Ιράν, ενά­μι­ση μήνα μετά από το ξέσπασμα…

Διεθνή
Ιράν: Συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, αυξάνονται οι νεκροί από την κρατική καταστολή

Συνε­χί­ζο­νται με διά­φο­ρες μορ­φές οι αντι­κυ­βερ­νη­τι­κές δια­μαρ­τυ­ρί­ες στο Ιράν, που ξεκί­νη­σαν στις 17 Σεπτέμ­βρη με αφορ­μή τον θάνα­το της 22χρονης…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΚΚΕ: Παρέμβαση στο Ευρωκοινοβούλιο για τις διαδηλώσεις και τα δικαιώματα των γυναικών στο Ιράν

Στη συζή­τη­ση για «την κατα­στο­λή των δια­δη­λώ­σε­ων για τα δικαιώ­μα­τα των γυναι­κών στο Ιράν» στην Ολο­μέ­λεια του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου στο Στρασβούργο…