Περιήγηση: Διακοπή ρεύματος

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Ευαγγελισμός: Πάνω από 30 λεπτά διακοπή ρεύματος — Δεν έπαιρναν μπρος οι γεννήτριες!

Μεγά­λη δια­κο­πή ρεύ­μα­τος σημειώ­θη­κε ξανά από­ψε στον «Ευαγ­γε­λι­σμό»! Το ρεύ­μα επα­νήλ­θε έπει­τα από του­λά­χι­στον 30 λεπτά δια­κο­πής καθώς αρχι­κά δεν…

Επικαιρότητα
ΠΑΜΕ: Ρεύμα φθηνό για όλο το λαό — Κινητοποιήσεις στις 13 Σεπτέμβρη στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας

«Στις 13 Σεπτέμ­βρη, στις 7 μ.μ., παίρ­νου­με μέρος στις κινη­το­ποι­ή­σεις που οργα­νώ­νουν τα εργα­τι­κά σωμα­τεία στους παρό­χους ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας και…

Επικαιρότητα
Μάνδρα: Κόβουν το ρεύμα σε μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα παιδιά και νεφροπαθή μάνα!

Τη δια­κο­πή ρεύ­μα­τος σε μονο­γο­νεϊ­κή οικο­γέ­νεια που ζει στις εργα­τι­κές κατοι­κί­ες Μάν­δρας, με δύο ανή­λι­κα παι­διά και νεφρο­πα­θή μάνα, κατά…

Κοινωνία
Χωρίς ρεύμα δεκάδες περιοχές στη χώρα — Σε περικοπές ηλεκτροδότησης στην Αττική προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ

Τίθε­ται σε εφαρ­μο­γή το σχέ­διο προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νων περι­κο­πών στη ηλε­κτρο­δό­τη­ση στην Αττι­κή από σήμε­ρα, όπως ανα­κοί­νω­σε ο ΔΕΔΔΗΕ. «Ανα­μέ­νε­ται να πραγματοποιηθούν…

Ατέχνως
Κυβέρνηση: Κάνει πως δεν γνωρίζει τον ένοχο που χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μέσα στην κακοκαιρία

Την «ενό­χλη­σή» του για το «πινγκ πονγκ» των ευθυ­νών, στο οποίο επι­δό­θη­καν οι αρμό­διοι, με αφορ­μή τα τερά­στια προ­βλή­μα­τα στην…

Προτεινόμενο
Κακοκαιρία Μήδεια: Τρεις μέρες χωρίς ρεύμα δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά! — Το μεγαλείο της «απελευθέρωσης»

Χωρίς ρεύ­μα για τρεις μέρες παρα­μέ­νουν δεκά­δες χιλιά­δες σπί­τια, ως απο­τέ­λε­σμα όχι των «ακραί­ων και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων», αλλά λόγω της κατάρρευσης…