Περιήγηση: ΕΕ - αντικομμουνισμός - Φασισμός

Κοινωνία
Ένας χρόνος από την καταδίκη της Χρυσής Αυγής — Με τον φασισμό δεν τελειώνουμε αν δεν ανατραπεί το σύστημα που τον γεννά

Σήμε­ρα συμπλη­ρώ­νε­ται ένας χρό­νος από την κατα­δί­κη της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σής Αυγής. «Η Χρυ­σή Αυγή είναι εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση»: Αυτή…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Για τα 76 χρόνια από τη Μεγάλη Αντιφασιστική Νίκη των Λαών και τη διάσκεψη της ΕΕ «για το μέλλον της Ευρώπης»

Στις 9 Μάη οι λαοί γιορ­τά­ζουν, τιμούν και θυμού­νται τη Μεγά­λη Αντι­φα­σι­στι­κή Νίκη των Λαών, που σημα­το­δο­τεί­ται από την υπογραφή…

Ιστορία
Αστικές λαθροχειρίες — αντικομουνιστικός οχετός με αφορμή το Σύμφωνο Μολότoφ — Ρίμπεντροπ

Στο επί­κε­ντρο της δια­πά­λης με τις αστι­κές προ­σεγ­γί­σεις δια­στρέ­βλω­σης και ανα­θε­ώ­ρη­σης της Ιστο­ρί­ας βρί­σκε­ται ο ψεύ­τι­κος ισχυ­ρι­σμός ότι η Σοβιετική…

Διεθνή
ΚΚΕ — Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα: Δήλωση για τα 75 χρόνια από την απελευθέρωση του Άουσβιτς από τον Κόκκινο Στρατό

Η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ, σχε­τι­κά με την εκδή­λω­ση στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο για το «Ολο­καύ­τω­μα και την απε­λευ­θέ­ρω­ση του Άου­σβιτς» έκανε…

Διεθνή
Απελευθέρωση του Άουσβιτς από τον Κόκκινο Στρατό: 75 χρόνια μετά

Τελε­τή για τα 75 χρό­νια από την απε­λευ­θέ­ρω­ση του ναζι­στι­κού στρα­το­πέ­δου συγκέ­ντρω­σης Άου­σβιτς πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην Πολω­νία. ▪️ Εκπρο­σω­πή­θη­καν 60 κράτη…

Διεθνή
Στις 9 Δεκέμβρη η Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Συνάντηση στις Βρυξέλλες

Στις 9 Δεκέμ­βρη πραγ­μα­το­ποιεί­ται στις Βρυ­ξέλ­λες η Ευρω­παϊ­κή Κομ­μου­νι­στι­κή Συνά­ντη­ση με θέμα «Τα Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα της Ευρώ­πης ενά­ντια στον αντι­κομ­μου­νι­σμό, στην…