Περιήγηση: Ελευθέριος Βενιζέλος

Ιστορία
Η Συνθήκη των Σεβρών

Τη μικρα­σια­τι­κή εκστρα­τεία πρέ­πει να την προ­σεγ­γί­σου­με ως μια πολε­μι­κή ενέρ­γεια, ενταγ­μέ­νη στο διε­θνές ιμπε­ρια­λι­στι­κό πλαί­σιο, που δια­μορ­φω­νό­ταν με βάση…

Ιστορία
Ιούνης 1929: Όταν ο «εθνάρχης» Βενιζέλος κυνηγούσε τους αγωνιστές…

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Η περί­ο­δος 1927–29 σημα­δεύ­ε­ται από την ανο­δι­κή πορεία των απερ­για­κών αγώ­νων των εργα­ζο­μέ­νων. Οι κινη­το­ποι­ή­σεις αντι­με­τω­πί­ζο­νται με…

Ιστορία
«Μόλις έμαθα ποιοι είναι οι μπολσεβίκοι αποφάσισα να περάσω μαζί τους» — Όταν Έλληνες Στρατιώτες αρνήθηκαν να πολεμήσουν ενάντια στην Σοβιετική Ρωσία

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Εκα­τό χρό­νια συμπλη­ρώ­νο­νται από τότε που 14 χώρες πήραν μέρος στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή επέμ­βα­ση ενά­ντια στη νεο­σύ­στα­τη τότε…

Ιστορία
Ψέματα και αλήθειες για το «Μακεδονικό ζήτημα»

Πρό­σφα­τα το «Μακε­δο­νι­κό» επα­νήλ­θε στην επι­και­ρό­τη­τα, πυρο­δο­τού­με­νο από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και τις επι­διώ­ξεις στην περιο­χή (βλέ­πε έντα­ξη ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ κ.λπ.)…