Περιήγηση: Ελλάδα

Πολιτική
Πρέσβης ΗΠΑ: Η Ελλάδα «κόμβος» για τα αμερικάνικα επιχειρηματικά σχέδια που οξύνουν τους ανταγωνισμούς με Ρωσία-Κίνα

«Η συνερ­γα­σία των ΗΠΑ με την Ελλά­δα στον τομέα της ενέρ­γειας και η συνερ­γα­σία μας για τη δια­σφά­λι­ση της ενεργειακής…

Επικαιρότητα
Απειλές Τσαβούσογλου: Η Τουρκία θα θέσει θέμα κυριαρχίας των νησιών του Αν. Αιγαίου αν δεν αποστρατιωτικοποιηθούν

Με τον πλέ­ον ξεκά­θα­ρο τρό­πο η Άγκυ­ρα ‑κλι­μα­κώ­νο­ντας την αμφι­σβή­τη­ση των ελλη­νι­κών κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των- βάζει στο «τρα­πέ­ζι» το θέμα της…

Πολιτική
Κοινή εκδήλωση ΚΚΕ-ΚΚ Τουρκίας: «Να ξεκουμπιστούν οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ από την περιοχή μας!»

Με μεγά­λη πολι­τι­κή αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή εκδή­λω­ση από τα νοτιο­α­να­το­λι­κά της Τουρ­κί­ας, τα Άδα­να, ολο­κλη­ρώ­θη­κε το πρό­γραμ­μα της αντι­προ­σω­πεί­ας του ΚΚΕ στη…

Επικαιρότητα
Μαρία Ζαχάροβα: Η Ελλάδα έμεινε χωρίς διπλωματικές σχέσεις με τη Ρωσία — Διαγράφει το κοινό παρελθόν η Αθήνα

Μέσω του λογα­ρια­σμού της στο Telegram η εκπρό­σω­πος του ρωσι­κού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών Μαρία Ζαχά­ρο­βα συσχέ­τι­σε τις απε­λά­σεις Ρώσων διπλω­μα­τών στις…

Επικαιρότητα
Πόλεμος στην Ουκρανία: 1 στους 3 Έλληνες «κατανοούν» τους λόγους για τη ρωσική εισβολή

Παρά την έντο­νη αντι­ρω­σι­κή προ­πα­γάν­δα των τελευ­ταί­ων εβδο­μά­δων, που ορι­σμέ­νες φορές αγγί­ζει την ρωσο­φο­βι­κή υστε­ρία, ενα σημα­ντι­κό ποσο­στό των Ελλήνων…

Διεθνή
Ερντογάν: «Όλη η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε μια αμερικανική στρατιωτική βάση»

Σε μια περί­ο­δο που οξύ­νο­νται οι σφο­δροί ενδοι­μπε­ρια­λι­στι­κοί αντα­γω­νι­σμοί στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο με θύμα­τα τους πρό­σφυ­γες και τους μετα­νά­στες, αναδεικνύεται…