Περιήγηση: ενδοϊμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί

Διεθνή
Γεωργία — Μολδαβία: Ρωσία και ΗΠΑ αλληλοκατηγορούνται για τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις

Νέα «μέτω­πα» της ιμπε­ρια­λι­στι­κής αντι­πα­ρά­θε­σης ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ και Ρωσί­ας ανα­δύ­ο­νται τις τελευ­ταί­ες βδο­μά­δες στην Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη, με…

Διεθνή
Πόλεμος στην Ουκρανία: Ενεργότερο «μπάσιμο» του Πεκίνου με το «Κινέζικο σχέδιο» ενώ η αντιπαράθεση γενικεύεται

Η κατά­θε­ση του κινε­ζι­κού «ειρη­νευ­τι­κού» σχε­δί­ου 12 σημεί­ων για την «πολι­τι­κή διευ­θέ­τη­ση της ουκρα­νι­κής κρί­σης», στις 24 Φλε­βά­ρη, ήρθε να…

Διεθνή
Ευρωπαϊκή Επιτροπή — Κυβέρνηση ΗΠΑ: Απαγορεύουν στους υπαλλήλους τους την χρήση του TikTok

Στο πλαί­σιο των σφο­δρών ενδοι­μπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών για την πρω­το­κα­θε­δρία στο διε­θνές καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα βρί­σκε­ται σε πλή­ρη εξέ­λι­ξη ο τεχνο­λο­γι­κός πόλεμος…

Διεθνή
G20: Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε το ψήφισμα καταδίκης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία

Οι σφο­δρές ενδοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κές αντι­θέ­σεις, που βρί­σκο­νται σε πλή­ρη εξέ­λι­ξη, απο­τυ­πώ­θη­καν και πάλι στην Σύνο­δο των υπουρ­γών Οικο­νο­μι­κών και των Κεντρικών…

Διεθνή
Ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί: Πούτιν και Σι συμφώνησαν σε «στενότερη» οικονομικο-πολιτική και στρατιωτική συνεργασία

Σε στε­νό­τε­ρη συνερ­γα­σία στον εμπο­ρι­κό-οικο­νο­μι­κό και ενερ­γεια­κό τομέα, αλλά και σε διε­θνή ζητή­μα­τα, συμ­φώ­νη­σαν οι πρό­ε­δροι Ρωσία και Κίνας, Βλαντιμίρ…

Επικαιρότητα
Στο «κόκκινο» η ενδοιμπεριαλιστική κόντρα: Να προετοιμαστεί «για πραγματική μάχη» καλεί τον στρατό ο Σι Τζινπίνγκ

Ο κινε­ζι­κός στρα­τός «θα πρέ­πει να επι­κε­ντρω­θεί στην προ­ε­τοι­μα­σία για πραγ­μα­τι­κή μάχη», δήλω­σε σήμε­ρα ο Κινέ­ζος πρό­ε­δρος Σι Τζιν­πίνγκ, μία…