Περιήγηση: Επιστήμη

Επιστήμη
Λίθινα εργαλεία καταγράφουν τρία κύματα μετανάστευσης των πρώτων Sapiens στην Ευρώπη

Λιβα­νέ­ζι­κα και γαλ­λι­κά λίθι­να εργα­λεία που κατα­σκευά­στη­καν έως και 54.000 χρό­νια πριν απο­κα­λύ­πτουν τρεις φάσεις των πρώ­των ανθρώ­πι­νων μετα­να­στεύ­σε­ων στην…

Απόψεις
Επιστήμονες, επιστήμη, το κυρίαρχο «αφήγημα» και ο ανορθολογισμός

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Με αφορ­μή την παν­δη­μία, βλέ­που­με από τα μεγά­λα ΜΜΕ να υπερ­προ­βά­λο­νται «ειδι­κοί επι­στή­μο­νες» με κύριο χαρα­κτη­ρι­στι­κό τους…