Περιήγηση: Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Πολιτική
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΑΛΑΒΑΝΟΣ «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία»: Πακτωλός «πράσινων» χρηματοδοτήσεων σε επιχειρηματικούς ομίλους

Τη λεγο­μέ­νη Ευρω­παϊ­κή Πρά­σι­νη Συμ­φω­νία παρου­σί­α­σε σήμε­ρα η πρό­ε­δρος της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής, Ούρ­σου­λα φον ντερ Λάιεν, στην Ολο­μέ­λεια του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου στις…