Περιήγηση: Εφημερίδα Αυγή

Επικαιρότητα
Μονόπρακτο…

Και τι δεν σκαρ­φί­ζο­νται εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ, στις απέλ­πι­δες προ­σπά­θειες να δεί­ξουν το «ρεύ­μα» τάχα της ενί­σχυ­σής τους. Την περασμένη…

Κοινωνία
Σε τροχιά κλεισίματος το καθημερινό φύλλο της «Αυγής»

Σε τρο­χιά κλει­σί­μα­τος κλει­σί­μα­τος του καθη­με­ρι­νού φύλ­λου η εφη­με­ρί­δα Αυγή δεδο­μέ­νης της απο­τυ­χί­ας του προ­γράμ­μα­τος εθε­λου­σί­ας εξό­δου. Οι ολο­κλη­ρω­μέ­νες εθε­λου­σί­ες έως…

Παιδεία
Χυδαιότητα χωρίς όρια από την Αυγή απέναντι στις μαθητικές κινητοποιήσεις…

Πριν λίγες μέρες μαθη­τές που βρί­σκο­νταν σε κινη­το­ποι­ή­σεις και φιλο­ξε­νού­νταν σε τηλε­ο­πτι­κές εκπο­μπές απα­ντού­σαν πως δεν δέχο­νται να τους συγκαταλέγει…