Περιήγηση: Θάνος Πλεύρης

Επικαιρότητα
Πλεύρης vs Πλεύρης: Αποδοκιμάζει το ναζιστικό χαιρετισμό του πατέρα του ο υπουργός Υγείας

Απο­στά­σεις από την απο­τρό­παια πρά­ξη του πατέ­ρα του ο οποί­ος χαι­ρέ­τη­σε ναζι­στι­κά μέσα στο δικα­στή­ριο ενώ­πιον μάλι­στα της Μάγδας Φύσσα,…

Επικαιρότητα
Προκλητική η άρνηση για μέτρα προστασίας για την πανδημία από τον Θ. Πλεύρη

Προ­κλη­τι­κές χαρα­κτη­ρί­ζει τις σημε­ρι­νές δηλώ­σεις του υπουρ­γού Υγεί­ας Αθ. Πλεύ­ρη από τις επι­σκέ­ψεις του σε νοσο­κο­μεία της ανα­το­λι­κής Κρή­της η…