Περιήγηση: Θανάσης Παφίλης

Επικαιρότητα
Θ. Παφίλης: Το ΚΚΕ δεν πρόκειται να ψηφίσει καμία συμφωνία, ούτε θα διευκολύνει την ένταξη της πΓΔΜ στο ΝΑΤΟ

Το ΚΚΕ δεν πρό­κει­ται να ψηφί­σει καμία συμ­φω­νία, ούτε θα διευ­κο­λύ­νει την έντα­ξη της πΓΔΜ στο ΝΑΤΟ, ανέ­φε­ρε, σε συνέντευξή…

Επικαιρότητα
Θ. Παφίλης: Η στάση του γγ του ΝΑΤΟ είναι ένα ακόμα χαστούκι στην κυβέρνηση και σε όσους υποστηρίζουν ότι είναι παράγοντας ασφάλειας

Η στά­ση του γενι­κού γραμ­μα­τέα του ΝΑΤΟ στο θέμα της κρά­τη­σης των δύο Ελλή­νων στρα­τιω­τι­κών σε τουρ­κι­κές φυλα­κές, είναι «ένα…

Επικαιρότητα
Θαν. Παφίλης: “Το ΚΚΕ δεν είχε και δεν έχει πρόβλημα με την σύνθετη ονομασία της ΠΓΔΜ με γεωγραφικό προσδιορισμό, αρκεί να τηρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις”

“Όλος ο καυ­γάς που γίνε­ται, υπο­τί­θε­ται για το όνο­μα (της ΠΓΔΜ) και όλα τα υπό­λοι­πα, τι θα γίνει με τη…

Επικαιρότητα
Πρόταση του ΚΚΕ να καταργηθεί η συμφωνία πώλησης στρατιωτικού υλικού στη Σαουδική Αραβία

Πρό­τα­ση να καταρ­γη­θεί η συμ­φω­νία πώλη­σης στρα­τιω­τι­κού υλι­κού στη Σαου­δι­κή Αρα­βία κατέ­θε­σε ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ, Θανά­σης Παφί­λης, κατά τη…

Διεθνή
Θανάσης Παφίλης: Ομιλία για τα 18 χρόνια από την ιμπεριαλιστική επέμβαση στη Γιουγκοσλαβία

Στο πλαί­σιο του 26ου Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κού διη­μέ­ρου της ΚΝΕ έλα­βε χώρα ενδια­φέ­ρου­σα εκδή­λω­ση-συζή­τη­ση για την συμπλή­ρω­ση 18 χρό­νων από την ιμπεριαλιστική…