Περιήγηση: Θεοχάρης Παπαδόπουλος

Λογοτεχνία
«Εξεγερμένοι ποιητές»

Φιλο­ξε­νού­με­νος ο Θεο­χά­ρης Παπα­δό­που­λος // Πριν από λίγο και­ρό είχα­με την ευκαι­ρία να δια­βά­σου­με την ποι­η­τι­κή ανθο­λο­γία: «Εξε­γερ­μέ­νοι ποι­η­τές» από τη…