Περιήγηση: Ιαπωνία

Διεθνή
Ιαπωνία: Οι ένοπλες δυνάμεις απογείωσαν καταδιωκτικά αεροπλάνα μετά τον εντοπισμό ρωσικών αεροσκαφών

Η Ιαπω­νία έδω­σε σήμε­ρα εντο­λή να απο­γειω­θούν κατα­διω­κτι­κά αερο­πλά­να αφού εντό­πι­σε δύο ρωσι­κά ανα­γνω­ρι­στι­κά αερο­σκά­φη κοντά στις ακτές της, το…