Περιήγηση: Καμίλο Σιενφουέγος

Σκίτσα
«Vas bien, Fidel»

Επι­μέ­λεια Ομά­δα ¡H.lV.S! // H φιγού­ρα — γιγα­ντο­γρα­φία στην πρό­σο­ψη του Υπουρ­γεί­ου Συγκοι­νω­νιών του Camilo Cienfuegos επο­νο­μα­ζό­με­νος και “Señor de la Vanguardia”…