Περιήγηση: ΚΚ Κούβας

Διεθνή
Κούβα – ΚΚ Κούβας: ΣΦΑΓΗ σε αργή κίνηση στην Παλαιστίνη _ΟΛΟΙ στις κινητοποιήσεις! στις πλατείες της Κούβας!

Καθη­με­ρι­νές πλέ­ον οι δρά­σεις στή­ρι­ξης του ηρω­ι­κού Αγώ­να της Παλαι­στί­νης στο νησί της επα­νά­στα­σης: επι­κε­φα­λής το ΚΚ Κού­βας με το…

Διεθνή
65 χρόνια από τη νίκη της Κουβανικής Επανάστασης: Διαχρονική πηγή έμπνευσης για την πάλη των καταπιεσμένων σε όλο τον κόσμο

Σε μήνυ­μά του προς το ΚΚ Κού­βας για τα 65 χρό­νια από τη νίκη της Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης, το Τμή­μα Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ του…

Διεθνή
ΧΧΙΙ Διεθνής Συνάντηση Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων — Díaz-Canel: Μόνο με την ενδυνάμωση και τον συντονισμό όλων μπορούμε να επιτύχουμε αληθινή επαναστατική μεταμόρφωση

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε η ΧΧΙΙ Διε­θνής Συνά­ντη­ση Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των στην οποία εγκρί­θη­καν η Τελι­κή Δια­κή­ρυ­ξη και ένα Σχέ­διο Δρά­σης, με…

Διεθνή
Ο πρόεδρος της Κούβας Diaz-Canel και ο Ángel Arzuaga Reyes — υπεύθυνος διεθνών σχέσεων του ΚΚ Κούβας- χαιρετίζουν την 22η Διεθνή Συνάντηση Κομμουνιστικών & Εργατικών Κομμάτων

Οι θέσεις του ΚΚΕ για τη διε­θνή κατά­στα­ση και τον αγώ­να ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­σμό έχει καθο­ρι­στεί δια­χρο­νι­κά τόσο σε θεωρητικό…

Επικαιρότητα
Ξεκίνησε η Διεθνής Συνάντηση Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων στην Αβάνα

Ανώ­τα­τα στε­λέ­χη, γενι­κοί γραμ­μα­τείς και εκπρό­σω­ποι των κομ­μου­νι­στι­κών και εργα­τι­κών κομ­μά­των που θα συμ­με­τά­σχουν στην XXII Διε­θνή Συνά­ντη­ση Κομ­μου­νι­στι­κών και…

Διεθνή
22η Διεθνής Συνάντηση των Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων: Αναχώρησε για την Κούβα η αντιπροσωπεία του ΚΚΕ

Για την Αβά­να ανα­χώ­ρη­σε χτες Τρί­τη η αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ, που θα λάβει μέρος στις εργα­σί­ες της 22ης Διε­θνούς Συνά­ντη­σης των Κομμουνιστικών…