Περιήγηση: ΚΚ Κούβας

Διεθνή
ΧΧΙΙ Διεθνής Συνάντηση Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων — Díaz-Canel: Μόνο με την ενδυνάμωση και τον συντονισμό όλων μπορούμε να επιτύχουμε αληθινή επαναστατική μεταμόρφωση

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε η ΧΧΙΙ Διε­θνής Συνά­ντη­ση Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των στην οποία εγκρί­θη­καν η Τελι­κή Δια­κή­ρυ­ξη και ένα Σχέ­διο Δρά­σης, με…

Διεθνή
Ο πρόεδρος της Κούβας Diaz-Canel και ο Ángel Arzuaga Reyes — υπεύθυνος διεθνών σχέσεων του ΚΚ Κούβας- χαιρετίζουν την 22η Διεθνή Συνάντηση Κομμουνιστικών & Εργατικών Κομμάτων

Οι θέσεις του ΚΚΕ για τη διε­θνή κατά­στα­ση και τον αγώ­να ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­σμό έχει καθο­ρι­στεί δια­χρο­νι­κά τόσο σε θεωρητικό…

Επικαιρότητα
Ξεκίνησε η Διεθνής Συνάντηση Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων στην Αβάνα

Ανώ­τα­τα στε­λέ­χη, γενι­κοί γραμ­μα­τείς και εκπρό­σω­ποι των κομ­μου­νι­στι­κών και εργα­τι­κών κομ­μά­των που θα συμ­με­τά­σχουν στην XXII Διε­θνή Συνά­ντη­ση Κομ­μου­νι­στι­κών και…

Διεθνή
22η Διεθνής Συνάντηση των Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων: Αναχώρησε για την Κούβα η αντιπροσωπεία του ΚΚΕ

Για την Αβά­να ανα­χώ­ρη­σε χτες Τρί­τη η αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ, που θα λάβει μέρος στις εργα­σί­ες της 22ης Διε­θνούς Συνά­ντη­σης των Κομμουνιστικών…

Επικαιρότητα
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ της ΚΕ του ΚΚΕ: Μήνυμα αλληλεγγύης στο ΚΚ Κούβας για τη φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Σε μήνυ­μα του προς το Τμή­μα Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ του ΚΚ Κού­βας για την την κατα­στρο­φή στις πετρε­λαϊ­κές εγκαταστάσεις…