Περιήγηση: Κουβανική Επανάσταση

Ατέχνως
60 χρόνια Κουβανική Επανάσταση: Την ιστορία τη γράφουν με τους αγώνες τους οι λαοί — Ομιλία Ν. Μόττα στη Βέροια

Η ομι­λία του Νίκου Μότ­τα στην εκδή­λω­ση για τα 60 χρό­νια Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης, την οποία διορ­γά­νω­σε στη Βέροια η εφημερίδα…

Επικαιρότητα
Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: «Η Κουβανική Επανάσταση απέδειξε ότι το βάρβαρο καπιταλιστικό σύστημα δεν είναι ανίκητο»

Ανα­κοί­νω­ση για την 60η επέ­τειο της Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης εξέ­δω­σε ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης. Η ανα­κοί­νω­ση του Συνδέσμου…

Διεθνή
Κούβα: ¡Año 60 de la revolución!

Eπι­μέ­λεια  Ομά­δα ¡H.lV.S! // Στην Κού­βα, όπως είναι γνω­στό ‑και κυρί­ως στους άσπον­δους «φίλους» της, ο χρό­νος στα­μά­τη­σε και (ξανα)ξεκίνησε, την…

Πολιτική
Μήνυμα του ΚΚΕ στο ΚΚ Κούβας: «Η νίκη της Κουβανικής Επανάστασης αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τους καταπιεσμένους όλου του κόσμου»

Με αφορ­μή την 59η επέ­τειο από το θρί­αμ­βο της Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης, η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του ΚΚΕ απέ­στει­λε στο Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Κούβας…