Περιήγηση: Κώστας Ζαχαριάδης

Κοινωνία
Τώρα που γυρίζει…

Μια ακό­μα «προ­ο­δευ­τι­κή» πρό­τα­ση διεύ­ρυν­σης των «ατο­μι­κών δικαιω­μά­των» δια­τύ­πω­σε με ανάρ­τη­σή του το στέ­λε­χος του ΣΥΡΙΖΑ, Κ. Ζαχα­ριά­δης, στο πλαίσιο…