Περιήγηση: Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
40ή Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης: Μυριόστομο μήνυμα ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την ελληνική εμπλοκή — Απάντηση στη χυδαία ευρωατλαντική προπαγάνδα

Σε μαζι­κή συμ­με­το­χή στην 40ή Μαρα­θώ­νια Πορεία Ειρή­νης την Κυρια­κή 22 Μάη, που φέτος συμπί­πτει με τη μέρα δολο­φο­νί­ας του…

Κοινωνία
Πανελλαδική Μέρα Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης: Την Κυριακή 14 Απρίλη η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης στην Αθήνα

Με σύν­θη­μα «Ο λαός να δώσει απά­ντη­ση στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και την εμπλο­κή της χώρας», η Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή για τη…

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: «Όλοι και όλες στους δρόμους του αγώνα, στους δρόμους της ειρήνης, της φιλίας και αλληλεγγύης των λαών»

«Βρι­σκό­μα­στε σε μία κρί­σι­μη περί­ο­δο, όπου τα μεγά­λα προ­βλή­μα­τα της οικο­νο­μι­κής κρί­σης και της καπι­τα­λι­στι­κής οικο­νο­μι­κής ανά­καμ­ψης δεν επι­λύ­ο­νται μόνο…

Επικαιρότητα
ΕΔΥΕΘ: Πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων το επόμενο διάστημα

Σε συνέ­ντευ­ξη τύπου που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε χθες στο Καυ­ταν­τζό­γλειο Στά­διο ανα­κοι­νώ­θη­κε το πρό­γραμ­μα εκδη­λώ­σε­ων και δρα­στη­ριο­τή­των της Επι­τρο­πής για τη Διεθνή…

Σαν Σήμερα
«Τέτοιον καιρό, ανηφόρισε στον Τύμβο κυνηγημένος από μπράβους κι από σταυρωτήδες…»

Τέτοιον και­ρό, ανη­φό­ρι­σε στον Τύμ­βο κυνη­γη­μέ­νος από μπρά­βους κι από σταυ­ρω­τή­δες. Αυτοί τον κυνη­γού­σαν και τον κύκλω­ναν, μα Εκεί­νος κατέβαινε…