Περιήγηση: Μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης

Εκδηλώσεις
Συνεχίζονται οι δηλώσεις καταδίκης της προσπάθειας αφανισμού του Μουσείου ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης

Συνε­χί­ζο­νται οι δηλώ­σεις κατα­δί­κης της προ­σπά­θειας αφα­νι­σμού του Μου­σεί­ου ΕΑΜι­κής Εθνι­κής Αντί­στα­σης. Συγκε­κρι­μέ­να: «Θεω­ρώ ανε­πί­τρε­πτη και προ­σβλη­τι­κή την τοπο­θέ­τη­ση περιπτέρου…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Το θυσιαστήριο της λευτεριάς στην Καισαριανή δεν “γυρίζει σελίδα”: παραμένει διαχρονικό σύμβολο Αντίστασης και αγώνα κατά του ναζισμού

Δημο­τι­κή Αρχή Βοσκόπουλου_ “έτσι γρά­φε­ται η ιστο­ρία”: στη λήθη τα ναζι­στι­κά εγκλή­μα­τα ‼️ Γνω­ρί­ζεις ότι με το σλό­γκαν του κυρίου…

Επικαιρότητα
ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ Καισαριανής: σύσκεψη — συζήτηση για τα “82 χρόνια από την ίδρυση του Ε.Α.Μ. _ επίκαιρα και διαχρονικά τα διδάγματα του αγώνα του»

ΚΑΛΕΣΜΑ Η Πανελ­λή­νια Ένω­ση Αγω­νι­στών Εθνι­κής Αντί­στα­σης & Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας και το Παράρ­τη­μα Και­σα­ρια­νής της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ  σας καλούν σήμερα…

Επικαιρότητα
Κόκκινα μεροκάματα σαν τον παλιό καλό καιρό — “Παράθυρα ανοίγουμε στο μέλλον”!

Οι “αφα­νείς” παντός και­ρού σ.φοι ολο­κλη­ρώ­νουν την άρτια –όπως πάντα, υπο­δο­μή της μεγά­λης συναυ­λί­ας για την Εργα­τι­κή Πρω­το­μα­γιά στο Σκοπευτήριο…

Επικαιρότητα
Έκθεση ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ: Το Σάββατο ολοκληρώνεται στην Καισαριανή ‑από 4 Νοέμβρη στη Νίκαια

Αύριο Σάβ­βα­το 30 Οκτώ­βρη ολο­κλη­ρώ­νε­ται στο Μου­σείο ΕΑΜι­κής Εθνι­κής Αντί­στα­σης στην Και­σα­ρια­νή, η παρου­σί­α­ση της Έκθε­σης ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ για τα 8Ο…

Επικαιρότητα
Eφημερίδα «ΖΩ2»: 3έλιδος απολογισμός της ΛΣ Καισαριανής στη διοίκηση του Δήμου

Στο τελευ­ταίο τεύ­χος της τοπι­κής εφη­με­ρί­δας «ΖΩ2» δημο­σιεύ­ε­ται 3έλιδος απο­λο­γι­σμός της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης Και­σα­ρια­νής στη διοί­κη­ση του Δήμου την προηγούμενη…