Περιήγηση: Μυστηριώδης θάνατος τριών παιδιών

Επικαιρότητα
Παραδόθηκε το πόρισμα των ιατροδικαστών για το θάνατο Ίριδας — Μαλένας: Επιβεβαιώθηκαν οι υποψίες όλων

Παρα­δό­θη­κε σήμε­ρα στο Τμή­μα Ανθρω­πο­κτο­νιών της Ασφά­λειας Αττι­κής το πόρι­σμα των ιατρο­δι­κα­στών Νίκου Καρα­κού­κη και Νίκου Καλο­γρηά για τον θάνατο…

Ατέχνως
Θάνατος Τζωρτζίνας: Πραγματογνωμοσύνη από παιδοψυχολόγο διέταξε η ανακρίτρια για τις ζωγραφιές του παιδιού

Όσα εκφρά­ζο­νται από τις ζωγρα­φιές της Τζωρ­τζί­νας, για την δολο­φο­νία της οποί­ας κατη­γο­ρεί­ται η προ­σω­ρι­νά κρα­τού­με­νη μητέ­ρα της, επι­χει­ρεί να…

Κοινωνία
Θάνατος Τζωρτζίνας: Ορίστηκε ειδικός ιατροδικαστής να συνδράμει την ανακρίτρια στην διερεύνηση της υπόθεσης

Επι­στή­μο­νας με εξει­δι­κευ­μέ­νες γνώ­σεις θα συν­δρά­μει στο έργο της κύριας ανά­κρι­σης που διε­νερ­γεί η ανα­κρί­τρια Χρι­στί­να Σαλά­πα για τη δολοφονία…

Απόψεις
“Ηθικός πανικός” και μιντιακές αναπαραστάσεις στην Ελλάδα της κρίσης

Γρά­φει η Βασι­λι­κή Παπα­γε­ωρ­γί­ου // Εθνο­λό­γος-Κοι­νω­νι­κή Ανθρω­πο­λό­γος, Δρ Εργα­σια­κή Σύμ­βου­λος Ανέρ­γων, ΟΑΕΔ Στην ται­νία της Φίνος Φιλμ, “Νόμος 4000”, ένας…

Κοινωνία
Ρούλα Πισπιρίγκου: Νέες λεπτομερείς ιατροδικαστικές εκθέσεις για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας ζητούν οι εισαγγελείς

Την σύντα­ξη νέας λεπτο­με­ρούς ιατρο­δι­κα­στι­κής εξέ­τα­σης για τους δύο θανά­τους των μικρό­τε­ρων παι­διών της οικο­γέ­νειας Δασκα­λά­κη, παρήγ­γει­λαν οι εισαγ­γε­λείς που…

Επικαιρότητα
Εντολή για άνοιγμα του τάφου της Τζωρτζίνας για να ανασυρθεί το τάμπλετ της 9χρονης

“Τα επό­με­να σημα­ντι­κά στοι­χεία στην υπό­θε­ση της Ρού­λας Πισπι­ρί­γκου ανα­μέ­νο­νται από την εξέ­τα­ση των ψηφια­κών μέσων της. Οι ανα­ζη­τή­σεις της…