Περιήγηση: Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Ανακοινώσεις
Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα ΚΚΕ: Στο σκοτάδι τα συμβόλαια ΕΕ — φαρμακοβιομηχανιών για το εμβόλιο

«Στο σκο­τά­δι τα συμ­βό­λαια ΕΕ — φαρ­μα­κο­βιο­μη­χα­νιών, παζά­ρια με την υγεία των λαών», τονί­ζει σε ανα­κοί­νω­ση η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του…

Πολιτική
Επίσκεψη επικεφαλής ΕΕ στον Έβρο: Όσο είστε πιστοί στην απάνθρωπη πολιτική, εμείς θα είμαστε αλληλέγγυοι…

Στον Έβρο βρί­σκε­ται ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης, ενώ η κατά­στα­ση παρα­μέ­νει εκρη­κτι­κή καθώς στην τουρ­κι­κή πλευ­ρά των συνό­ρων παρα­μέ­νουν συγκεντρωμένοι…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Υιοθετούν τα ρατσιστικά συνθήματα για να τα δώσουν καλύτερο νόημα!!!

Υπό κανο­νι­κές συν­θή­κες δεν θα χρεια­ζό­ταν να ασχο­λη­θού­με άλλο με το ζήτη­μα του τίτλου του χαρ­το­φυ­λα­κί­ου που ανα­λαμ­βά­νει ο Μαρ­γα­ρί­της Σχοινάς,…

Επικαιρότητα
Η Άνεγκρετ Κραμπ — Καρενμπάουερ νέα υπουργός Άμυνας στη θέση της φον ντερ Λάιεν

Η πρό­ε­δρος της Χρι­στια­νο­δη­μο­κρα­τι­κής Ένω­σης (CDU) Άνε­γκρετ Κραμπ — Καρεν­μπά­ου­ερ, δια­δέ­χε­ται την Ούρ­σου­λα φον ντερ Λάιεν στο γερ­μα­νι­κό υπουρ­γείο Άμυνας,…