Περιήγηση: Παγκόσμια Ημέρα της Ποίησης

Ποίηση
20 ποιητές από 3 νομούς στο Αναγνωστήριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Νάουσας για την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης

Το φιλό­ξε­νο ανα­γνω­στή­ριο της Δημο­τι­κής Βιβλιο­θή­κης Νάου­σας υπο­δέ­χτη­κε το Σάβ­βα­το βρά­δυ 19 Μαρ­τί­ου, για πρώ­τη φορά είκο­σι ποι­η­τές από τρεις…

Εκδηλώσεις
Βέροια: Ποιητικός Πυρήνας — Μια γιορτή για την Ποίηση και την Άνοιξη

Σας προ­σκα­λού­με να γιορ­τά­σου­με μαζί την Παγκό­σμια Ημέ­ρα της Ποί­η­σης, με ανά­γνω­ση ποι­η­μά­των, δρα­μα­το­ποι­η­μέ­νη ποί­η­ση και τρα­γού­δια για την Άνοι­ξη, την…