Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

20 ποιητές από 3 νομούς στο Αναγνωστήριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Νάουσας για την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης

Το φιλό­ξε­νο ανα­γνω­στή­ριο της Δημο­τι­κής Βιβλιο­θή­κης Νάου­σας υπο­δέ­χτη­κε το Σάβ­βα­το βρά­δυ 19 Μαρ­τί­ου, για πρώ­τη φορά είκο­σι ποι­η­τές από τρεις νομούς, για να γιορ­τά­σει την Παγκό­σμια Ημέ­ρα Ποί­η­σης. Μεγά­λο πλή­θος συγκε­ντρώ­θη­κε στο ανα­γνω­στή­ριο για να παρα­κο­λου­θή­σει την εκδή­λω­ση αυτή που συν­διορ­γά­νω­σε και συντό­νι­ζε η ποι­ή­τρια Ξαν­θή Χον­δρού-Χιλλ από την ΚΟΙΝΣΕΠ γρα­νά­ζι σε συνερ­γα­σία με την Ανα­στα­σία Κων­στα­ντί­νου από την Δημο­τι­κή Βιβλιο­θή­κη και Αντι­δη­μαρ­χία Πολι­τι­σμού Νάου­σας. Η Ανα­στα­σία Κων­στα­ντί­νου καλω­σό­ρι­σε το κοι­νό ανα­φε­ρό­με­νη στην επέ­τειο του θανά­του του Οδυσ­σέα Ελύ­τη και διά­βα­σε το ποί­η­μα “Μαρια Νεφέ­λη”. Εκ μέρους της ΚΟΙΝΣΕΠ γρα­νά­ζι χαι­ρέ­τι­σε την εκδή­λω­ση ο Νίκος Βαρού­δης, ο οποί­ος εξέ­φρα­σε την βαθιά του συγκί­νη­ση για την  άξο­γη οργά­νω­ση και συνερ­γα­σία των δύο φορέων.

Οι είκο­σι ποι­η­τές από τους νομούς Ημα­θί­ας, Πέλ­λας και Πιε­ρί­ας δέχτη­καν με ενθου­σια­μό την πρό­σκλη­ση αυτή, για την κοι­νή ανά­γνω­ση ποι­η­μά­των. Από τον νομό Ημα­θί­ας παρα­βρέ­θη­κε ο Ποι­η­τι­κός Πυρή­νας με τους ποι­η­τές Βασί­λη Δασκα­λά­κη, Δημή­τρη Ιορδ. Καρα­σάβ­βα, Σού­λη Λιά­κο, Δημή­τρη Γ. Παπα­στερ­γί­ου και την Ελέ­νη Πιπε­ρί­δου που διά­βα­σε μάλι­στα κι ένα ποί­η­μα στα Ποντια­κά. Από την Νάου­σα διά­βα­σαν από τις ποι­η­τι­κές τους συλ­λο­γές ο Γιώρ­γος Αγγε­λι­δά­κης, Δημή­τρης Ντί­κας, Γρη­γό­ρης Σακα­λής, η Αθη­νά Ξαν­θί­δου και η Ξαν­θή Χον­δρού-Χιλλ. Από την Πιε­ρία συμ­με­τεί­χε η Ένω­ση Συγ­γρα­φέ­ων με τους αντι­προ­σώ­πους Θάνο Κόσυ­βα, Ευγέ­νιος Παπα­δό­που­λο, Γιώ­τα Τσερ­τε­κί­δου, Ευγε­νία Κορ­τσά­ρη και την Ευγε­νία Κοφι­νά. Και τέλος το νομό Πέλ­λας αντι­προ­σώ­πευ­σε η Μαρία Ξαν­θο­πού­λου που ανά­γνω­σε ποι­ή­μα­τα και άλλων συνα­δέλ­φων της . Επί­σης έστει­λαν ποι­ή­μα­τά τους προς ανά­γνω­ση και δήλω­σαν ψυχι­κά παρό­ντες στην εκδή­λω­ση ο Χρή­στος Του­μα­νί­δης και ο Γιώρ­γος Μπί­μης, οι οποί­οι λόγω απο­στά­σε­ως δεν μπό­ρε­σαν να παρα­βρε­θούν. Επί­σης δια­βά­στη­καν από τους συμ­με­τέ­χο­ντες και ποι­ή­μα­τα του Ναου­σαί­ου ποι­η­τή Ηλία Τσέ­χου, παρό­λο που δεν είχε δηλώ­σει συμ­με­το­χή. Και ο Χάρης Τομπου­λί­δης ανα­φέρ­θη­κε στο για­τί γιορ­τά­ζου­με την Παγκό­σμια Ημέ­ρα Ποί­η­σης λέγο­ντας ότι “υπο­δε­χό­μα­στε μαζί με την άνοι­ξη και το φως, και την αρχή της δημιουρ­γί­ας και κατά συνέ­πεια της δημιουργικότητας”.

Κατά τη διάρ­κεια της βρα­διάς ποί­η­σης ακού­στη­καν ποί­η­μα­τα τα οποία αντι­κα­το­πτρί­ζουν και πρό­σφα­τα γεγο­νό­τα. Στο ποί­η­μά του ΠΥΔΝΑ (από τη συλ­λο­γή Αντί­στι­ξη των Άστρων που επα­να­δη­μο­σιεύ­τη­κε στη Θρά­κα) που διά­λε­ξε να ακου­στεί ο Χρή­στος Του­μα­νί­δης, γρά­φει … Περ­νούν οι αιώνες,/ οι στρα­τιές, τα αυτο­κί­νη­τα- / Περ­σέα! Κάσ­σαν­δρε! / Θνη­τοί κι αθά­να­τοι των ερει­πί­ων / πεί­τε μου: / Οι λύπες πως περ­νούν;” Ο Γιώρ­γος Μπί­μης στον γρα­πτό χαι­ρε­τι­σμό που απέ­στει­λε για την εκδή­λω­ση αυτή τονί­ζει μετα­ξύ άλλων ότι: “Η τέχνη είναι ο μονό­δρο­μος για να υπάρ­ξει μια ελπί­δα κι ένα όρα­μα, για να μπο­ρέ­σου­με να αντι­με­τω­πί­σου­με και να νική­σου­με το φόβο και την αβε­βαιό­τη­τα που καλ­λιερ­γεί κι επι­βάλ­λει μόνι­μα το σύστη­μα, για να ξανα­βρού­με τη χαμέ­νη μας ψυχή για να μπο­ρέ­σου­με ν’α­ντι­στα­θού­με και να διε­κι­κή­σου­με μια ζωή πιο καλή απ’αυ­τή την τρα­γω­δία που ζού­με σήμερα…”
Την βρα­διά συνό­σευ­σε μελω­δι­κά και έκλει­σε με μελω­ποι­η­μέ­να ποι­ή­μα­τα η Δέσποι­να Κανε­λιά­δου στο πιά­νο και στο τρα­γού­δι σε συνο­δεία του Μάκη Δημε­λή στο τρα­γού­δι. Οι δύο καλ­λι­τέ­χνες εντυ­πω­σί­α­σαν επι­πλέ­ον τους παρευ­ρι­σκό­με­νους με τις ερμη­νί­ες τους και έδω­σαν μία αρμο­νι­κή ατμό­σφαι­ρα στην όλη βραδυά.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο