Περιήγηση: Παρίσι

Εικαστικές Τέχνες
Ελεύθερα στο Διαδίκτυο, αριστουργήματα από μουσεία του Παρισιού

Εκα­τό χιλιά­δες ψηφια­κές ανα­πα­ρα­γω­γές αρι­στουρ­γη­μά­των τέχνης ελεύ­θε­ρες στο Δια­δί­κτυο. Δωρε­άν και χωρίς περιο­ρι­σμούς. Αυτό ανα­κοί­νω­σε την Πέμ­πτη η Paris Musées,…

Διεθνή
Ένας χρόνος «κίτρινα γιλέκα»: Διαδηλώσεις στο Παρίσι, σε συναγερμό η γαλλική αστυνομία

Η γαλ­λι­κή αστυ­νο­μία έκα­νε σήμε­ρα χρή­ση δακρυ­γό­νων στα βορειο­δυ­τι­κά του Παρι­σιού, προ­κει­μέ­νου να απω­θή­σει τους δια­δη­λω­τές για την συμπλή­ρω­ση ενός…

Διεθνή
Παναγία των Παρισίων: Ο εμβληματικός γοτθικός ναός καίγεται καθώς πέφτει το σκοτάδι (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Πανα­γία των Παρι­σί­ων: Μια τερά­στια πυρ­κα­γιά κατα­καί­ει την εμβλη­μα­τι­κή Πανα­γία των Παρι­σί­ων, κατα­στρέ­φο­ντας ένα μνη­μείο ορό­ση­μο όχι μόνο για την…

Διεθνή
Κίτρινα γιλέκα — Γαλλία: Άγρια καταστολή — Εκατοντάδες συλλήψεις — Τουλάχιστον 126 τραυματίες (ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ)

Επει­σό­δια το από­γευ­μα σε διά­φο­ρες περιο­χές του Παρι­σιού, αλλά και της γαλ­λι­κής επαρ­χί­ας, στην τέταρ­τη κατά σει­ρά ημέ­ρα δια­δη­λώ­σε­ων των…