Περιήγηση: Παρίσι

Διεθνή
Η Γαλλία υποχρεώνει τους εργάτες σε οικοδομές να μιλάνε μόνο γαλλικά

Η περι­φέ­ρεια του Παρι­σιού ενέ­κρι­νε έναν κανο­νι­σμό που υπο­χρε­ώ­νει τους εργα­ζό­με­νους σε δημό­σια οικο­δο­μή­μα­τα να μιλούν γαλ­λι­κά, αντι­γρά­φο­ντας μέτρα που…

Διεθνή
Στο μυαλό ενός φιλελέ

Γρά­φει ο Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος // Θεω­ρη­τι­κά ο φιλε­λευ­θε­ρι­σμός πρε­σβεύ­ει τη λογι­κή του λιγό­τε­ρου κρά­τους και των τεσ­σά­ρων ελευ­θε­ριών του Μάα­στριχτ, της…