Περιήγηση: Πόλεμος στο Αφγανιστάν 2001

Πολιτική
Powell Killer Go Home

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // «Μην ξεχνάς! Στη Νατζάφ σφά­ζουν αμά­χους. Στην Παλαι­στί­νη κτί­ζουν τεί­χος. Powell Killer Go Home». Ήταν Αύγου­στος του…

Πολιτική
Κ. Παπαδάκης: Όλες ανεξαιρέτως οι ελληνικές κυβερνήσεις στήριξαν τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους στο Αφγανιστάν

Την υπο­κρι­σία ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ αλλά και τις ευθύ­νες των ελλη­νι­κών κυβερ­νή­σε­ων για τις τελευ­ταί­ες εξε­λί­ξεις στο Αφγα­νι­στάν, υπο­γράμ­μι­σε ο…

Διεθνή
Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης: Η στρατιωτική κατοχή των ΗΠΑ/ΝΑΤΟ και η κυριαρχία των Ταλιμπάν είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος

Το Παγκό­σμιο Συμ­βού­λιο Ειρή­νης (ΠΣΕ) εκφρά­ζει την αλλη­λεγ­γύη του στον λαό του Αφγα­νι­στάν, ο οποί­ος είκο­σι χρό­νια μετά την ιμπεριαλιστική…