Περιήγηση: Ρένα Δούρου

Υγεία
Θεατρική σκηνή: “Νοσοκομείο Ευαγγελισμός”΄- Πρωταγωνίστρια η Ρένα Δούρου

Η Περι­φέ­ρεια Αττι­κής στο ρόλο του σύγ­χρο­νου “Μαυ­ρο­για­λού­ρου”. Σκη­νο­θέ­της – Παρα­γω­γός: Κυβέρ­νη­ση — Υπουρ­γείο Υγεί­ας Θεα­τρι­κή σκη­νή: “Νοσο­κο­μείο Ευαγ­γε­λι­σμός” Την…

Επικαιρότητα
Να κλείσει οριστικά ο ΧΥΤΑ Φυλής, ζητεί η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ

«Για μια ακό­μη φορά τόνοι σκου­πι­διών έχουν συσ­σω­ρευ­τεί σε γει­το­νιές της Αττι­κής, μέσα στο καλο­καί­ρι, εξαι­τί­ας ρήγ­μα­τος που δημιουρ­γή­θη­κε πρόσφατα…