Περιήγηση: Σαν σήμερα 1 Νοεμβρίου

Πρόσωπα
1 Νοεμβρίου 1968 πέθανε ο αντικομμουνιστής πολιτικός Γεώργιος Παπανδρέου

Την 1 Νοεμ­βρί­ου 1968 πεθαί­νει ο Γεώρ­γιος Παπαν­δρέ­ου. Από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους παρά­γο­ντες του αστι­κού πολι­τι­κού συστή­μα­τος στην Ελλά­δα, ειδι­κό­τε­ρα στην…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 1 Νοεμβρίου

451 Ολο­κλη­ρώ­νε­ται η Οικου­με­νι­κή Σύνο­δος της Χαλ­κη­δό­νας. Καθο­ρί­ζει το ορθό­δο­ξο δόγ­μα σχε­τι­κά με τις δύο φύσεις του Χρι­στού και κατα­δι­κά­ζει το…