Περιήγηση: Σαν σήμερα 10 Σεπτεμβρίου

Πολιτισμός
Πουλχερία, η σεμνή παρθένα

Επι­μέ­λεια Ηρα­κλής Κακα­βά­νης Στις 19 Ιανουα­ρί­ου 399 γεν­νή­θη­κε η αυτο­κρά­τει­ρα του Βυζα­ντί­ου, Πουλ­χε­ρία η οποία στη συνέ­χεια αγιο­ποι­ή­θη­κε και γιορ­τά­ζε­ται στις…