Περιήγηση: Σαν σήμερα 17 Δεκεμβρίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 17 Δεκεμβρίου 1830 πεθαίνει ο Σιμόν Μπολιβάρ, ο Ελευθερωτής

Σαν σήμε­ρα 17 Δεκεμ­βρί­ου 1830 πεθαί­νει ο Βενε­ζου­ε­λά­νος στρα­τιω­τι­κός και πολι­τι­κός ηγέ­της Σιμόν Μπο­λι­βάρ, που έγι­νε σύμ­βο­λο του εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κού αγώνα…