Περιήγηση: Σαν σήμερα 18 Φεβρουαρίου

Προτεινόμενο
Σαν σήμερα 18 Φεβρουαρίου — Τα σημαντικότερα γεγονότα

842 Λήγει η Εικο­νο­μα­χία. Η Θεο­δώ­ρα, σύζυ­γος του τελευ­ταί­ου εικο­νο­μά­χου αυτο­κρά­το­ρα Θεό­φι­λου, επι­βά­λει την απο­κα­τά­στα­ση της προ­σκύ­νη­σης των ιερών εικό­νων. 1405…

Κινηματογράφος
Δέσπω Διαμαντίδου, σπουδαία ηθοποιός και αρχόντισσα

Δέσπω Δια­μα­ντί­δου, μια σπά­νιου είδους «αρχό­ντισ­σα», με ξεχω­ρι­στή και αξια­γά­πη­τη προ­σω­πι­κό­τη­τα. Σπου­δαία ηθο­ποιός, εξαι­ρε­τι­κά καλ­λιερ­γη­μέ­νη, φύσει ευγε­νι­κή, αξιο­σέ­βα­στη, γλυ­κύ­τα­τη Δέσπω…

Πρόσωπα
Νίκος Καζαντζάκης

Στις 18 Φεβρουα­ρί­ου του 1883 στο Ηρά­κλειο Κρή­της γεν­νή­θη­κε ο λογο­τέ­χνης Νίκος Καζαν­τζά­κης. Σπού­δα­σε Νομι­κή στην Αθή­να (1902–1906), και μετα­πτυ­χια­κά στο…