Περιήγηση: Σαν σήμερα 26 Φεβρουαρίου

Πρόσωπα
Βίκτωρ Ουγκώ

Στις 26 Φεβρουα­ρί­ου 1802 γεν­νιέ­ται ο Βίκτωρ Ουγκώ. Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας, κύριος εκπρό­σω­πος του γαλ­λι­κού δημο­κρα­τι­κού ρομα­ντι­σμού. Στα πρώ­ι­μα έργα του,…