Περιήγηση: Σαν σήμερα 27 Ιουνίου

Ατέχνως
«Ο τελικός της Νύχτας»: Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας που δεν τελείωσε ποτέ!

Μια ημέ­ρα σαν σήμε­ρα, το 1962, διε­κό­πη ο επει­σο­δια­κός τελι­κός Ολυ­μπια­κός-Πανα­θη­ναϊ­κός στην παρά­τα­ση (0–0), επει­δή, λόγω των απα­νω­τών καθυ­στε­ρή­σε­ων, είχε…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 27 Ιουνίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1350 Γεν­νή­θη­κε ο βυζα­ντι­νός αυτο­κρά­το­ρας, Μανου­ήλ Β’ Παλαιο­λό­γος 1638 Απαγ­χο­νί­στη­κε από τους Τούρ­κους ο Κύριλ­λος Λού­κα­ρις, Πατριάρ­χης Κων­στα­ντι­νου­πό­λε­ως, επει­δή τον υπο­ψιά­ζο­νταν ότι…

Κινηματογράφος
Σπύρος Καλογήρου, ένας καλός ηθοποιός, ένας λαϊκός, καλόκαρδος και γλυκός άνθρωπος,

Ενας καλός ηθο­ποιός, ένας λαϊ­κός, καλό­καρ­δος και γλυ­κός άνθρω­πος, ο Σπύ­ρος Καλο­γή­ρου, «έφυ­γε» στα 87 του χρό­νια, στις 27 Ιου­νί­ου 2009. Γεννήθηκε…