Περιήγηση: Σαν σήμερα 7 Νοεμβρίου

Ατέχνως
Αλέκος Σακελλάριος: Μια κριτική ματιά στο πλούσιο κινηματογραφικό του έργο

Υπήρ­ξε μονα­δι­κή περί­πτω­ση στον χώρο του ελλη­νι­κού θεά­μα­τος και των γραμ­μά­των. Πολυ­σχι­δής, ακού­ρα­στος, ανε­ξά­ντλη­τος ιδε­ών, ο Αλέ­κος Σακελ­λά­ριος κατά­φε­ρε να…

Κινηματογράφος
Σμάρω Στεφανίδου, μια από τις πιο σημαντικές καρατερίστες του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου

Στις 7 Νοεμ­βρί­ου 2010, στα 97 της χρό­νια, έφυ­γε από τη ζωή, η ηθο­ποιός Σμά­ρω Στε­φα­νί­δου. Μικρα­σιά­τισ­σα στην κατα­γω­γή, σπού­δα­σε στην…