Περιήγηση: Σαν σήμερα 8 Μάρτη

Διεθνή
ΟΓΕ 8 Μάρτη_ “Τα δικαιώματα των γυναικών δεν χωράνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση των επιχειρηματικών ομίλων και των πολέμων. Παλεύουμε ασυμβίβαστα για τη γυναικεία ισοτιμία”

Με πολύ­μορ­φη αγω­νι­στι­κή δρά­ση και πρω­το­βου­λί­ες με οργά­νω­ση της διεκ­δί­κη­σης τιμούν αύριο Παρα­σκευή 8 Μάρ­τη η ΟΓΕ, σωμα­τεία και φορείς…

Επικαιρότητα
ΟΓΕ — Σωματεία — Φορείς για την 8η ΜΑΡΤΗ: Σήμερα οι κινητοποιήσεις ενάντια στην εκμετάλλευση, στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την εμπλοκή

Μαζι­κές και μαχη­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο που μαί­νε­ται στην Ουκρα­νία και στην εμπλο­κή της Ελλά­δας σε αυτόν θα…

Κοινωνία
ΚΝΕ: “Μάθε για τα σύγχρονα δικαιώματα των γυναικών — Πάλεψε για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση και βία!”

«Μάθε για τα σύγ­χρο­να δικαιώ­μα­τα των γυναι­κών — Πάλε­ψε για έναν κόσμο χωρίς εκμε­τάλ­λευ­ση και βία!». Αυτό το κάλε­σμα απευ­θύ­νει η ΚΝΕ,…

Επικαιρότητα
ΟΓΕ: Η 8η Μάρτη, η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι μέρα αφιερωμένη σε σένα, γιατί είναι μέρα αφιερωμένη σε όλες τις αγωνίστριες της ζωής.

Μπρο­στά στην Παγκό­σμια μέρα της Γυναί­κας Εργα­ζό­με­νη, αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νη, μισθω­τή — αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νη επι­στή­μο­να, αγρό­τισ­σα, φοι­τή­τρια, νέα μητέ­ρα, συντα­ξιού­χε, μετα­νά­στρια και πρόσφυγα,…