Περιήγηση: Σεισμός

Κοινωνία
ΚΚΕ: Ανάγκη άμεσης λήψης των απαραίτητων μέτρων αντισεισμικής θωράκισης στη Θήβα

Το θέμα της αντι­σει­σμι­κής θωρά­κι­σης της Θήβας, στο πλαί­σιο της έντο­νης σει­σμι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας που σημειώ­νε­ται στην περιο­χή, ανα­δει­κνύ­ουν εκ νέου,…

Κοινωνία
Γερ. Παπαδόπουλος για τους σεισμούς στη Θήβα: Οι δείκτες σεισμικότητας έχουν «χειροτερέψει»

Συνε­χί­ζε­ται η έντο­νη σει­σμι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα στην περιο­χή της Θήβας, με νέες δονή­σεις να κατα­γρά­φο­νται σχε­δον καθη­με­ρι­νά. Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό το γεγονός…