Περιήγηση: Σιτηρά

Διεθνή
FT: Η ΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο να κάνει παραχώρηση στον τραπεζικό τομέα της Ρωσίας για να περισωθεί η συμφωνία για τα σιτηρά

Η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση μελε­τά πρό­τα­ση η οποία προ­βλέ­πει να επι­τρα­πεί σε ρωσι­κή τρά­πε­ζα υφι­στά­με­νη κυρώ­σεις να ιδρύ­σει θυγα­τρι­κή η οποία…

Διεθνή
Τσαβούσογλου: Κάποιοι δεν θέλουν λύση για τα σιτηρά, ώστε να πλήξουν τη Ρωσία

Ορι­σμέ­νες χώρες προ­σπά­θη­σαν να εμπο­δί­σουν την υπο­γρα­φή συμ­φω­νιών για την προ­μή­θεια σιτη­ρών από την Ουκρα­νία, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας την κατά­στα­ση για να…

Διεθνή
Υπογράφτηκε σήμερα η συμφωνία για τα ουκρανικά σιτηρά — Νέες μπίζνες για τους Έλληνες εφοπλιστές

Υπε­γρά­φη σήμε­ρα στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, η συμ­φω­νία για την εξα­γω­γή ουκρα­νι­κών σιτη­ρών μέσω Μαύ­ρης Θάλασ­σας, από την Οδησ­σό και άλλα δύο…